Những đòi hỏi phi lý không thể chấp nhận

Amari TX   
Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước đóng góp ý kiến về việc sửa đổi hiến pháp năm 1992. Nhưng sự kiện này được các báo, đài , trang mạng điện tử của các nhà “Dân chủ”, bọn phản động ở nước ngoài, các tổ chức có định kiến cố hữu với Việt Nam bàn tán, vẽ rồng vẽ rắn , thêm thắt và đặc biệt hướng dư luận vào mục tiêu công kích sự lãnh đạo của đảng CSVN , đòi loại bỏ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đòi tam quyền phân lập…vv. Những ý kiến góp tâm huyết của người dân ở mọi tầng lớp xã hội đã được ghi nhận một cách trân trọng .vậy mà vẫn có những người với danh xưng “Trí thức” đã cố tình xuyên tạc một cách lố bịch rằng “Không loại bỏ điều 4 ra khỏi hiến pháp thì đóng góp ý kiến cũng vô ích”?- hay “Đảng điều khiển quốc hội ”? . Đặc biệt có một số người luôn được các đài Việt ngữ như VOA,BBC, RFA, RFI “bơm thổi” trong các cuộc phỏng vấn đã lợi dụng tự do ngôn luận kích động , quy kết, xuyên tạc đường lối chủ trương trong cuộc vận động lấy ý kiến đóng góp bản dự thảo hiến pháp . Trong cuộc phỏng vấn của đài VOA Việt ngữ với một vị ở trong nước đã nói “Ngay trong hội nghị trung ương, ông Tổng bí thư đã khẳng định, Nhà nước của ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nghĩa là không công nhận tam quyền phân lập. Mà không công nhận tam quyền phân lập thì làm sao thì gọi là Nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó được!.”và “Vì dân không được pháp luật bảo vệ, luật pháp của ta trong thời gian qua biểu hiện sự yếu kém một cách không thể nói gì thêm được nữa”?. Những phát ngôn này hòa toàn sai trái với những gì mà cả một quá trình lịch sử đã diễn ra từ khi thành lập nước Việt Nam cho đến ngày hôm nay.
Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử thì thấy ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cương vị Chủ tịch nước, đã chỉ đạo xây dựng bộ máy Nhà nước và hệ thống luật pháp thật sự vì dân, do dân và của dân. Nhà nước đó có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng và bảo vệ đất nước thiết thực phục vụ lợi ích của nhân dân. Công việc đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng là đề nghị Chính phủ và toàn dân cần làm là: Tổng tuyển cử trong cả nước và xây dựng Hiến pháp của nước Việt Nam mới.Hiến pháp năm 1946 là kết quả trực tiếp của Cách mạng Tháng Tám đồng thời về cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với xây dựng nhà nước vì dân, do dân, của dân.Vấn đề cốt lõi trong tư tưởng đó là trong xây dựng nhà nước pháp quyền vì dân là lợi ích và quyền lực thuộc về nhân dân do Đảng lãnh đạo. Đây là căn cứ để phân biệt bản chất nhà nước của Việt Nam mới với các kiểu nhà nước khác .Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân bầu ra… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Nhà nước Việt Nam là cơ quan công quyền được nhân dân ủy quyền thay mặt cho dân quản lý xã hội, lo cho dân chứ không phải “đè đầu, cưỡi cổ dân”, phải lấy việc đưa lại quyền lợi cho nhân dân làm mục tiêu hoạt động của mình. Tất cả mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Chính phủ đều chỉ nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Đồng thời phải làm cho bộ máy nhà nước thật sự trong sạch, chống đặc quyền, đặc lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo từ rất sớm những căn bệnh của bộ máy nhà nước như cậy thế, hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo, vác mặt “quan cách mạng” ra lệnh, ra oai. Ngày 21-1-1946,  ký quốc lệnh khép tội tham ô, trộm cắp của công vào tội tử hình. Những quyết định trong thời điểm đất nước vừa giành được độc lập  tỏ rõ ý chí, quyết tâm xây dựng một nhà nước mới trong sạch, thật sự dân chủ, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật và quan trọng hơn cả là đã ngăn chặn có hiệu quả các căn bệnh cùng các tệ nạn trong đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời cho thấy cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham ô, lãng phí rất gian nan, khó khăn lâu dài.

Việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra những yêu cầu mới trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền . Cương lĩnh xây dựng đất nước  (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Trước hết, chúng ta đi vào ý nghĩa đích thực của Dân chủ XHCN, qua đó thấy rõ sự khác biệt của Dân chủ XHCN và dân chủ phi XHCN. Về mặt cơ cấu tổ chức của Nhà nước, ba cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp không độc lập, biệt lập, mà thống nhất với nhau, hỗ trợ và giám sát nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng như là một bộ óc, một trí tuệ tập thể của nhân dân, soi sáng. Theo đó, Nhà nước Việt Nam đang xây dựng phải là một Nhà nước đủ khả năng quản lý kinh tế, quản lý xã hội bằng pháp luật, chăm lo, phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của mọi người dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, nhà nước pháp quyền thể hiện nhất quán sự kết hợp giữa dân chủ và pháp luật. Dân chủ phát triển đi liền với pháp luật nghiêm minh. Và bao trùm lên tất cả đều vì con người, do con người và cho con người, bảo đảm quyền con người gắn liền với trách nghiệm, nghĩa vụ của mỗi người. Có thể thấy rất rõ, đó là sự kết hợp hài hòa, phát triển sáng tạo về nhà nước pháp quyền đã kế thừa những tinh hoa của nhân loại , coi trọng quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đó là pháp trị, là nhà nước pháp quyền. Đồng thời  chủ trương đức trị, thực hành dân chủ rộng rãi, ra sức bảo vệ quyền tự do dân chủ cho nhân dân, lấy đức để giáo dục và cảm hóa con người, yêu thương, quý trọng nhân dân.
Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước dân. Nhà nước của nhân dân thì “bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Tất cả các cơ quan Nhà nước đều phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. Quyền con người chỉ thực sự được tôn trọng, bảo đảm và thực hiện đầy đủ trong điều kiện nhận thức của những quyền và nghĩa vụ đạt một trình độ ý thức tự giác cao được chuyển hóa thành hành động thực tiễn cụ thể. Ý thức sâu sắc về việc tôn trọng, bảo đảm và thực hiện các quyền con người là một đòi hỏi tất yếu và quan trọng hàng đầu của những người đại diện cho nhân dân thực thi quyền lực công. Nhà nước pháp quyền  của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân sẽ không thể được xác lập hoàn toàn nếu thiếu vắng việc thực hành các quyền và tự do dân chủ rộng rãi của mọi người dân.
Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. Nhân dân đồng lòng, việc gì dù khó mấy cũng làm được; dân không ủng hộ, việc dễ mấy cũng khó khăn, có khi thất bại. Mất lòng dân là mất tất cả. Chính phủ Việt Nam hiểu rằng có dân là có tất cả. Phải “đem tài dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân”. Các thế lực thù địch với Việt Nam và những kẻ lợi dụng “nước đục thả câu” núp bóng với cái gọi là “góp ý”….nên hiểu rằng mọi ý đồ suy diễn, bẻ cong sự thật hòng mục đích vu khống sẽ không đạt được kết quả . Mỗi một người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước hãy nêu cao ý chí và lòng yêu nước, tích cực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng Nhà nước Việt Nam thật sự là Nhà nước pháp quyền  của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Texas-Hoa kỳ-11-3-2013
Categories: Uncategorized | %(count) bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Những đòi hỏi phi lý không thể chấp nhận

 1. Lê Xuân Anh

  Thói thường của những kẻ vong ơn bội nghĩa là bịa chuyện nói xấu ân nhân để thoái thác trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa và biện minh cho hành vi phản phúc bỉ ổi. Càng học cao biết rộng, càng có địa vị bề thế…thì tính phản phúc càng thâm hiểm nhằm đánh lừa thiên hạ và tô son trét phấn cho cái học vị và chức vụ đạt được. Thế nhưng sự thật đơn giản đã làm bộc lộ chân tướng của họ.
  Sự thật đơn giản đó là từ suốt hơn 80 năm nay Đảng đã lãnh đạo toàn dân đưa đất nước từ trong nô lệ đói nghèo nhục nhã đến cuộc sống thanh bình no ấm hiện nay và được thế giới ngưỡng mộ, khâm phục. Điều đó người dân bình thường nào cũng biết.
  Thế mà có một số kẻ mang mặt trí thức mà óc ù lì, tráo trở phủ nhận công lao và bày trò miệt thị Đảng. Họ mất niềm tin vì bản chất họ là cơ hội. Họ cứ thấy Liên Xô, Đông Âu sụp đổ và các thế lực bành trướng chèn ép nước ta…thì hoảng, nên chuẩn bị cho cá nhân mình một lối thoát và hi vọng vào một hậu vận mơ hồ. Họ chính là kẻ thù trong, nội ứng cho diễn biến hòa bình.
  Thù trong giặc ngoài như thế, đất nước ta cần sự lãnh đạo của Đảng hơn bao giờ hết.
  XUÂN ANH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: